Beweging

brengt verandering,

            in beweging komen

        is de eerste stap.

Over ons

Wie zijn wij?

Astrid van Dam en Yael Meijer hebben in januari 2011 het Centrum voor Familie Therapie opgericht, voor coaching, therapie en training & scholing voor professionals.

Yael Meijer is praktijkhouder van het Amsterdams Centrum voor Familietherapie, opgericht vanaf januari 2017. De praktijk is gespecialiseerd in regulatieproblemen binnen het gezin bij het jonge kind, de jongere en de jong volwassene.

 

Yael Meijer

Yael Meijer is BIG geregistreerd Klinisch Psycholoog en Psychotherapeut, Gedragstherapeut en Supervisor VGCt, Supervisor VKJP en FFT-therapeut. Zij is lid van het NIP, AKJP, DAIMH, VKJP, VGCt en VEN. Yael werkt tevens als (regie)behandelaar op een tienermoeder-kind afdeling. Zij is bestuurslid van de sectie Jeugd van het NIP.

 

Astrid van Dam

Astrid van Dam is Clinical Director van FFT Associates. Zij geeft trainingen en supervisie in Functional Family Therapy wereldwijd. Het centrum voor familietherapie is er voor workshops, trainingen, cursussen en supervisie in het kader van Functional Family Therapy (FFT) in Nederland.

ACFT

A = Amsterdams, omdat we een directe vorm kiezen in onze benadering.

 

C= Centrum, omdat we gezinsgericht werken in het centrum van de aandacht hebben en willen houden, in samenwerking met het gezin en andere professionals.

 

FT = Familietherapie, omdat de kern en kracht van structurele verandering ligt binnen de relaties van de familie.

 

De praktijk

De praktijk is gespecialiseerd in regulatieproblemen. Regulatie van slapen, eten, aandacht en emoties bij de baby, de buien van de peuterpuber, de conflicten en emotionele problemen van de puber en jong volwassene. De praktijk is klein en flexibel. Het voordeel is het persoonlijk contact en de mogelijkheid om met specifieke wensen rekening te houden. De therapie kan zowel op de praktijk of thuis plaatsvinden. Een nadeel kan zijn dat er niet altijd plek is. Er wordt dan samen met u gekeken naar een passende doorverwijzing.

 

Wilt u zich aanmelden? Klik dan hier

Voor wie

Ouder van tiener(s)

Jongere

Ouder met jonge kind(eren)

Hulpverlener

Ben je als ouder op zoek naar een therapie vanwege de conflicten binnen je gezin? Een therapie die de relatie met je kind verbetert? Zoek je hulp vanwege het schoolverzuim van je kind? Begrijp je je kind niet meer?

Wil je dat de conflicten thuis stoppen? Kan je slecht slapen, blijf je veel piekeren en kan je niets meer hebben van anderen? Heb je het idee dat niemand dit begrijpt? Dat je er alleen voor staat? Wil je zelf meer grip krijgen op je emoties en je denken?

Ben je als ouder op zoek naar hulp vanwege het slechte slapen of het vele huilen van je baby? Word je radeloos van de dwarse buien van je peuter? Slaat of bijt je kind andere kinderen?

Ben je als verwijzer op zoek naar een gezinsgerichte therapie? Heeft jouw client regulatieproblemen? Zoek je een flexibele outreachende therapeut?

... Dan ben je bij ons aan het goede adres.

Behandelingen

Gezinsbehandeling

 •  

  Functional Family Therapy (FFT) is een therapie voor jongeren vanaf tien jaar én hun gezin. Het is een effectieve therapie als binnen het gezin de conflicten hoog oplopen en niet zomaar op te lossen zijn. Vanaf het eerste gesprek bij FFT wordt duidelijk dat verandering mogelijk is.

   

  Meer informatie

Ouder-het jonge kind therapie (IMH)

 •  

  Klachten of de problemen met een baby, peuter of kleuter kunnen zeer wisselend zijn. Dat hoort bij de leeftijd. Slapen, huilen, eten, driftbuien, iedere ouder kent ze. Maar als de problemen blijvend zijn, steeds terugkomen of te veel stress in het gezin veroorzaken, dan is het goed om een IMH-specialist om advies te vragen.

  Meer informatie

Traumabehandeling

 •  

  Nare gebeurtenissen kunnen je denken, je voelen en je handelen behoorlijk in de war maken. Soms duurt het even en gaat het vanzelf over. Soms kan je klachten ontwikkelen, zoals slecht slapen, vaak schrikkerig of prikkelbaar zijn, of niets meer kunnen onthouden. Soms komen nare gebeurtenissen na een lange tijd ineens weer terug in je herinnering. In deze gevallen kan traumabehandeling uitkomst bieden.

  Meer informatie

Individuele therapie

 •  

  Moeilijkheden en problemen horen bij het leven. Soms worden problemen echter te groot en worden moeilijkheden klachten die het leven dwars gaan zitten. Dan kan het goed zijn om specialistische hulp in te schakelen. Bij individuele therapie kan je leren begrijpen wat je klachten betekenen en wat je er mee zou kunnen doen.

  Meer informatie

Coaching

 •  

  Als je merkt dat je tegen terugkerende problemen of conflicten aanloopt op je werk, je opleding of in je algehele functioneren, dan kan een coachingstraject verheldering geven over deze terugkerende patronen en aangrijpingspunten bieden om je eigen gedrag, houding of overtuigingen bij te stellen om zo patronen in het functioneren te doorbreken. Een coachingstraject is kortdurend en oplossingsgericht.

   

  Meer informatie

Supervisie en leertherapie

 •  

  Supervisie en leertherapie is er voor opleidelingen binnen de FFT opleiding, de gz-opleiding, de SKJ-registratie, de psychotherapie-opleiding (VKJP) en de KP-opleiding. Supervisie binnen de VGCt opleiding is mogelijk, tevens in de begeleiding van een N=1.

   

  Meer informatie

Problematiek

Zorgen om het jonge kind

Emotie en Regulatie

Trauma

Conflicten binnen gezinnen

Werkwijze

Bij gezinsbehandeling, ouder-kindbehandeling, traumabehandeling en individuele behandeling

 

Behandelplan (perspectiefplan)

Bij de start van de behandeling wordt aan de hand van het advies van de verwijzer of het overdrachtsplan een voorlopig behandelplan met behandeldoelen en het beleid opgesteld, dat na drie tot vijf afspraken definitief wordt gemaakt in overeenstemming met de cliënt/ het gezin. Bij jeugdzorg is het behandelplan een onderdeel van het perspectiefplan.

 

Metingen en evaluaties

Er wordt standaard een begin en een eindmeting gedaan bij alle behandelingen. Deze metingen vinden digitaal plaats en worden verstuurd via Telepsy (ROM meting). De gegevens worden beschikbaar gesteld voor benchmarking, (CBS en SVR) tenzij de cliënt verzoekt om niet hierin te worden opgenomen. Dit wordt tijdens de intake besproken en op de intakevragenlijst kenbaar gemaakt.

De behandeling eindigt nadat de behandeldoelen zijn bereikt, de cliënt de behandeling beëindigt of de behandelaar adviseert de behandeling te beëindigen. De behandeling wordt afgesloten met een evaluatie (gesprek en meting) en een afsluitbrief. Deze brief wordt met toestemming verstuurd aan de cliënt (en ouders) en de verwijzer.

 

Wachttijden

Er wordt geen wachtlijst gehanteerd. Het streven van de praktijk is om geen wachttijd te hanteren tussen intake (kennismakingsgesprek) en behandeling. Om hieraan te kunnen blijven voldoen, wordt tijdens de telefonische intake duidelijk of er bij de praktijk en/of de cliënt mogelijkheden zijn om op korte termijn tot afspraken te komen. Dit zal mede afhangen van de flexibiliteit van de agenda’s van alle betrokkenen.

 

EPD Epos Zilos

Er wordt gewerkt met een EPD, een Electronisch Patienten Dossier. De enige die toegang heeft tot de patiëntengegevens is de therapeut. De toegang is met wachtwoord en codenummer beveiligd. Deze is alleen bekend bij de therapeut.

 

 

Algemene informatie voor de cliënt:

 

Toestemming voor informatie en behandeling

Toestemming is nodig voor het verkrijgen en geven van informatie over de aangemelde cliënt. Deze toestemming wordt gevraagd bij de start van de behandeling, schriftelijk, maar zal steeds opnieuw gecheckt worden als er sprake is van uitwisseling van informatie met derden.

Als een kind minderjarig is, dan is toestemming voor behandeling noodzakelijk van beide gezaghebbende ouders. Ook wanneer ouders gescheiden zijn, is een handtekening van beide nodig om te kunnen starten. Dit geldt voor kinderen tot 16 jaar. Vanaf 12 jaar moet een kind ook zelf akkoord geven om te starten met een behandeling. Vanaf 16 jaar is toestemming van de ouders niet meer noodzakelijk.

 

Recht op informatie

Het recht op informatie ligt bij kinderen tot 12 jaar bij de ouders, bij kinderen tussen 12-16 jaar bij het kind en ouders samen, en vanaf 16 jaar bij de jongere zelf. Meer informatie over de juridische aspecten met betrekking tot o.a. gezag en informatie verstrekking vindt u hier:

Voor ouders en voor jongeren.

 

Rechten en plichten (jong) volwassenen

Als u besluit in psychotherapie te gaan is er wettelijk sprake van een overeenkomst tussen u en uw psychotherapeut. Een overeenkomst met rechten en plichten. Deze staan omschreven in de Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO).

Belangrijke rechten als u in psychotherapie gaat, zijn:

-  U heeft recht op informatie

-  U heeft recht op geheimhouding van uw gegevens

-  U heeft recht op inzage van uw dossier

-  U heeft het recht om zelf een hulpverlener te kiezen

-  U heeft het recht om een klacht in te dienen

Er kan alleen overleg met derden plaatsvinden met uw toestemming. Voor de verwijzer (meestal de huisarts) is het belangrijk om te weten of de behandeling’ is gestart en hoe deze verloopt. Hierover wordt een korte brief gestuurd. Indien u het hier niet mee eens bent, kunt u dit bij mij aangeven. U wordt vooraf geïnformeerd over de inhoud van deze brief en u krijgt een kopie hiervan.

 

Privacy: goed om te weten

- Over waar heb je recht op: kijk dit filmpje.

- Over rechten en plichten: zie hier.

 

Verklaringen inzake juridische of medische zaken

Meer informatie vindt u hier.

 

Klachtenregeling

Als er sprake is van een klacht, word u in de gelegenheid gesteld om deze klacht op een laagdrempelige wijze bespreekbaar te maken. Klachten zijn voor de praktijk belangrijke feedback voor een goed passende de werkwijze en bejegening. U kan de klachten altijd bespreekbaar maken met de therapeut van de praktijk. Hier zal ook tijdens de behandeling actief naar worden gevraagd. Meer informatie over de klachtenregeling vindt u hier.

 

Meldcode, Kindcheck, Verwijsindex

De therapeut van de praktijk is gehouden aan de meldcode, vermelding in de verwijsindex (na toestemming van ouder(s) en/of jongere, en de kindcheck. Meer informatie vindt u hier.

 

Algemene informatie behandelpraktijk:

 

Richtlijnen

De therapeut is gehouden aan de richtlijnen die er zijn op gebied van professioneel handelen en op het gebied van de specifieke problematiek. Als er in de behandeling andere keuzes worden gemaakt dan in de richtlijn is beschreven, wordt dit gemotiveerd en in het dossier genoteerd. Meer informatie over de richtlijnen vindt u hier.

 

Kwaliteitsstatuut

De Praktijk heeft een kwaliteitsstatuut opgesteld. Meer informatie over het kwaliteitsstatuut vindt u hier. Het Certificaat Kwaliteitsvisitatie vindt u hier.

 

Overdracht i.v.m. overlijden of langdurige afwezigheid i.v.m. ziekte:

Mevr. A van Dam, mededirecteur van het centrum, neemt met iedere cliënt contact op om te zoeken naar de best passende vervolg van de zorg. Er ligt een lijst met namen en nummers in een kluis, die toegankelijk is voor mevr. A. van Dam.

 

Beroepscodes

Op behandeling en mijn beroepsmatig handelen is een beroepscode van toepassing. Dit zijn de beroepscode voor psychologen (NIP) en de beroepscode voor psychotherapeuten en Klinisch Psychologen.

 

Intervisie behandelaren

In het kader van de BIG registratie wordt er op regelmatige basis intervisie gevolgd met collega Klinisch Psychologen. Dit is een vereiste om de registratie te mogen voeren. Binnen de intervisie wordt casuïstiek anoniem voorgelegd aan collega’s.

Aanmelden

Telefonische intake

Er vindt eerst een telefonische intake plaats. Dan wordt samen met de beller (verwijzer, jongere of ouder) besproken of de praktijk de juiste hulp kan bieden voor de problematiek die wordt aangegeven in het gesprek.

 

Kenningsmakingsafspraak

Als de praktijk passende hulp kan bieden vindt een eerste kennismakingsafspraak plaats met de therapeut. Deze afspraak is vrijblijvend. De hulpvraag van de ouder(s) en/of de jongere wordt nader besproken. De afspraak is bedoeld om op een laagdrempelige manier contact te hebben met de therapeut, waarin de ouder(s) en/of de jongere ervaren of de hulp passend is.

 

Besluit tot definitieve aanmelding:

< 18 jaar:

als de ouders en/of de jongere verder willen bij de praktijk, dan volgt er eerst een administratieve afhandeling. Er is een verwijsbrief nodig van de huisarts of het OKT om een verzoek om toewijzing aan te vragen bij de gemeente (zie voorwaarden verwijsbrief). Als de gemeente de toewijzing goedkeurt, kan de hulp starten.

 

> 18 jaar:

met een geldige verwijzing van de huisarts kan de behandeling starten (zie voorwaarden verwijsbrief). De therapie wordt volledig vergoed bij de zorgverzekeraars waar de praktijk een contract mee heeft (zie contract zorgverzekeraars).

 

Als de aanmelding leidt tot een start van de behandeling, dan wordt het kennismakingsgesprek in rekening gebracht als eerste intakegesprek. Het kan zijn dat de problematiek niet passend is bij wat de praktijk kan bieden, of dat er bij het kennismakingsgesprek twijfel is of de therapeut wel de juiste hulp kan bieden. Het kan ook zijn dat de praktijk niet per direct kan starten met de hulp. De therapeut zal dan meedenken over een passende doorverwijzing naar een andere praktijk of instelling. Op deze websites AKJP.nl, ikzoekjeugdhulp.nl of de website van uw eigen zorgverzekering (voor volwassenen) kunt u eveneens terecht voor het zoeken naar passende hulp.

 

Intakegesprek

Het intakegesprek vindt bij voorkeur plaats met de cliënt zelf en als dit van toepassing is met de leden van het gezin die direct betrokken zijn bij de problemen. Wie dit zijn en wat de voorkeur is van het gezin zelf, kan ook in een telefonisch overleg vooraf over worden afgestemd.

 

Tijdens het gesprek worden de problemen en de visie op de problemen verhelderd, zodat er een passend behandelaanbod kan worden gedaan en een inschatting gemaakt kan worden van de behandelduur en intensiteit.

 

Neem de verwijzersbrief mee naar het intakegesprek. Zodat de inschrijving direct kan plaatsvinden. De behandeling kan aansluitend aan het intakegesprek starten. Bij jeugdzorg wordt de behandeling gestart zodra de toewijzing van de hulpverlening door de gemeente is ontvangen door de praktijk.

 

Na het intakegesprek ontvangt de verwijzer een korte terugkoppeling over de bevindingen en het voorgenomen behandelbeleid. Deze brief wordt eerst voorgelegd aan de cliënt / het gezin voordat deze verstuurd wordt.

Vergoeding en kosten jeugd ggz

De praktijk heeft een contract met de gemeente Amsterdam en de regio om Amsterdam.

 

Vergoeding en kosten volwassen ggz

De praktijk heeft een contract afgesloten met de volgende zorgverzekeraars: Zilveren Kruis Zorgverzekeringen NV (inclusief Prolife); waaronder ook:

• OZF Zorgverzekeringen NV

• Interpolis Zorgverzekeringen NV

• FBTO Zorgverzekeringen NV

• Avéro Achmea Zorgverzekeringen NV

• Nedasco BV

• IAK Volmacht BV

• Aevitae BV

• Achmea Zorgverzekeringen NV (aanvullende verzekering)

• OZF Zorgverzekeringen (aanvullende verzekering)

• Zilveren Kruis Ziektekosten verzekeringen NV (aanvullende verzekering)

 

DSW Zorgverzekeraar en ASR. (zijn samen met, maar geen contract mee)

• Stad Holland Zorgverzekeraar

• InTwente Zorgverzekeraar

 

Tarief Gespecialiseerde GGZ

85% van de NZa-maximumtarieven voor 2018 voor de DBC GGZ

Er wordt gedeclareerd voor de tariefgroepen:

Diagnostiek (007/008/009/162/307)

Behandeling kort (215/216/217/264)

Behandeling langdurend of intensief: zie lijst nza tarieven.

Voor exacte kosten wordt verwezen naar nza tarieven.

 

Tarief Generalistische Basis GGZ

85% van het maximale NZA – tarief voor generalistische basis GGZ

Omzetplafond: maximaal 50.000 euro.

 

Er worden geen kosten in rekening gebracht voor een no show door de praktijk zelf. De no show wordt wel geregistreerd, ter verantwoording van het verloop van de behandeling. Per zorgverzekering is er een tarief voor de Eigen Bijdrage en het Eigen Risico. De cliënt wordt hierop geattendeerd, om de kosten hiervan zelf bij de eigen zorgverzekering op te vragen, zodat er geen onaangename verrassingen volgen aan het einde van het zorgtraject.

 

Voor cliënten die zelf willen of moeten betalen, geldt een uurtarief van 100 euro. Voor cliënten met een laag inkomen is een gereduceerd tarief bespreekbaar.

 

Contact

Formulier verzenden...

Er is een fout opgetreden in de server.

Formulier ontvangen.

Adres

Orteliuskade 61h

1057AL Amsterdam

 

Telefoon

06-34037297

 

E-mail

info@centrumfamilietherapie.nl

acft@me.com

 

Centrum voor Familie Therapie Amsterdam © 2018

Behandelplan (perspectiefplan)

Bij de start van de behandeling wordt een voorlopig behandelplan met behandeldoelen en het beleid opgesteld, dat na drie tot vijf afspraken definitief wordt gemaakt in overeenstemming met de cliënt/ het gezin. Bij jeugdzorg is het behandelplan een onderdeel van het perspectiefplan.

 

Metingen en evaluaties

Er wordt standaard een begin en een eindmeting gedaan bij alle behandelingen. Deze metingen vinden digitaal plaats en worden verstuurd via Telepsy (ROM meting). De gegevens worden beschikbaar gesteld voor benchmarking, (CBS en SVR)  tenzij de client uitdrukkelijk verzoekt om niet hierin te worden opgenomen. Dit wordt bij de start van de behandeling voorgelegd.

 

Beëindigen van de behandeling:

De behandeling eindigt nadat de behandeldoelen zijn bereikt, de cliënt de behandeling beëindigt of de behandelaar adviseert de behandeling te stoppen. De behandeling wordt afgesloten met een evaluatie (gesprek en meting) en een afsluitbrief. Deze brief wordt met toestemming verstuurd aan de cliënt (en ouders) en de verwijzer.

 

Wachttijden

Er wordt geen wachtlijst gehanteerd. Het streven van de praktijk is om geen wachttijd te hanteren tussen intake (kennismakingsgesprek) en behandeling. Om hieraan te kunnen blijven voldoen, wordt tijdens de telefonische intake duidelijk of er bij de praktijk en/of de cliënt mogelijkheden zijn om op korte termijn tot afspraken te komen.  Dit zal afhangen van de flexibiliteit van de agenda’s van alle betrokkenen.

 

EPD Epos Zilos

Er wordt gewerkt met een EPD, een Electronisch Patienten Dossier. De enige die toegang heeft tot de patiëntengegevens is de therapeut. De toegang is met wachtwoord en codenummer beveiligd. Deze is alleen bekend bij de therapeut.

 

Algemene informatie voor de cliënt:

 

Toestemming voor informatie en behandeling

Toestemming is nodig voor het verkrijgen en geven van informatie over de aangemelde cliënt. Deze toestemming wordt gevraagd bij de start van de behandeling, schriftelijk, maar zal steeds opnieuw gecheckt worden als er sprake is van uitwisseling van informatie met derden.

Als een kind minderjarig is, dan is toestemming voor behandeling noodzakelijk van beide gezaghebbende ouders. Ook wanneer ouders gescheiden zijn, is een handtekening van beide nodig om te kunnen starten. Dit geldt voor kinderen tot 16 jaar. Vanaf 12 jaar moet een kind ook zelf akkoord geven om te starten met een behandeling. Vanaf 16 jaar is toestemming van de ouders niet meer noodzakelijk.

 

Recht op informatie

Het recht op informatie ligt bij kinderen tot 12 jaar bij de ouders, bij kinderen tussen 12-16 jaar bij het kind en ouders samen, en vanaf 16 jaar bij de jongere zelf. Meer informatie over de juridische aspecten met betrekking tot o.a. gezag en informatie verstrekking vindt u hier: Voor ouders en voor jongeren.

 

Rechten en plichten (jong) volwassenen

Als u besluit in psychotherapie te gaan is er wettelijk sprake van een overeenkomst tussen u en uw psychotherapeut. Een overeenkomst met rechten en plichten. Deze staan omschreven in de Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO).

 

Belangrijke rechten als u in psychotherapie gaat, zijn:

-  U heeft recht op informatie

-  U heeft recht op geheimhouding van uw gegevens

-  U heeft recht op inzage van uw dossier

-  U heeft het recht om zelf een hulpverlener te kiezen

-  U heeft het recht om een klacht in te dienen

Er kan alleen overleg met derden plaatsvinden met uw toestemming. Voor de verwijzer (meestal de huisarts) is het belangrijk om te weten of de behandeling’ is gestart en hoe deze verloopt. Hierover wordt een korte brief gestuurd. Indien u het hier niet mee eens bent, kunt u dit bij mij aangeven. U wordt vooraf geïnformeerd over de inhoud van deze brief en u krijgt een kopie hiervan.

 

Privacy: goed om te weten

- Over waar heb je recht op: kijk dit filmpje.

- Over rechten en plichten: zie hier.

 

Verklaringen inzake juridische of medische zaken. Meer informatie vindt u hier.

 

Klachtenregeling

Als er sprake is van een klacht, word u in de gelegenheid gesteld om deze klacht op een laagdrempelige wijze bespreekbaar te maken. Klachten zijn voor de praktijk belangrijke feedback voor een goed passende de werkwijze en bejegening. U kan de klachten altijd bespreekbaar maken met de therapeut van de praktijk. Hier zal ook tijdens de behandeling actief naar worden gevraagd. Meer informatie over de klachtenregeling vindt u hier.

 

Meldcode, Kindcheck, Verwijsindex

De therapeut van de praktijk is gehouden aan de meldcode, vermelding in de verwijsindex (na toestemming van ouder(s) en/of jongere, en de kindcheck. Meer informatie vindt u hier.

 

Algemene informatie behandelpraktijk:

 

Richtlijnen

De therapeut is gehouden aan de richtlijnen die er zijn op gebied van professioneel handelen en op het gebied van de specifieke problematiek. Als er in de behandeling andere keuzes worden gemaakt dan in de richtlijn is beschreven, wordt dit gemotiveerd.

Meer informatie over de richtlijnen vindt u hier.

 

Kwaliteitsstatuut

De Praktijk heeft een kwaliteitsstatuut opgesteld. Meer informatie over het kwaliteitsstatuut vindt u hier. Het Certificaat Kwaliteitsvisitatie vindt u hier.

 

Overdracht i.v.m. overlijden of langdurige afwezigheid i.v.m. ziekte:

Mevr. A van Dam, mededirecteur van het centrum, neemt met iedere cliënt contact op om te zoeken naar de best passende vervolg van de zorg. Er ligt een lijst met namen en nummers in een kluis, die toegankelijk is voor mevr. A. van Dam.

 

Beroepscodes

Op behandeling en mijn beroepsmatig handelen is een beroepscode van toepassing. Dit zijn de beroepscode voor psychologen (NIP) en de beroepscode voor psychotherapeuten en Klinisch Psychologen.

 

Intervisie behandelaren

In het kader van de BIG registratie wordt er op regelmatige basis intervisie gevolgd met collega Klinisch Psychologen. Dit is een vereiste om de registratie te mogen voeren. Binnen de intervisie wordt casuïstiek anoniem voorgelegd aan collega’s.